Obchodní podmínky

 

Obchodní a registrační podmínky pro prodej kurzů, návodů a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eviklub-eshop.cz

 

Provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“):

Podnikatel – prodávající je oprávněn k lektorské činnosti, pořádání kurzů a školení, mimoškolní výchově, vzdělávání a k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, je zapsán v živnostenském rejstříku pod ID RZP: 3406372.

Prodávající není plátcem DPH.

Mgr. Eva Kubínová

sídlo: Stará 15/2, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 87553180

email: e.kubinovaMT@seznam.cz

tel.: +420/604315831 

  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1. Tyto obchodní a registrační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 1.2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je pro obě strany závazná. Pokud některá ze stran nemůže naplnit podmínky smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti protistranu prostřednictvím emailu do 3 pracovních dnů. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eviklub-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek se datují včetně specifikace změn na posledním řádku této stránky.


 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)

 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.eviklub-eshop.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2.2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající zachovává o veškerých informacích kupujícího mlčenlivost.

 2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá. Dále lze uživatelský účet zrušit na přání majitele účtu.

 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1. Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci.

 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bankovním převodem (VARIABILNÍ SYMBOL = ČÍSLO OBJEDNÁVKY) ZBOŽÍ NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU ANI NA SPLÁTKY.

číslo účtu: FIO BANKA 2900788269/2010

pro zahraniční čtenářky: FIO BANKA 2900788269/8330

 4.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Závazek kupujícího není splněn, pokud je připsaná částka na účet kupujícího nižší, než bylo předem stanoveno v kupní smlouvě a je následně vystaveno na faktuře.

 4.5. Podle § 1958 občanského zákoníku, kdy kupující obdržel fakturu se všemi náležitostmi včetně data splatnosti, není prodávající povinen kupujícímu připomínat termín splatnosti, uplynutí doby splatnosti a kupující se tak následně vystavuje účtování penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení, což je i řádně, nepřehlédnutelně a čitelně uvedeno na faktuře. Zboží tak zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

 4.6. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je doručena elektronicky – e-mailem, při expedici zboží.

 4.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím

- o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby

- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil

o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání

o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období

uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, pokud je poskytovaný prodávajícím a tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího e.kubinovaMT@seznam.cz

 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nelze vrátit zboží, které bylo upraveno na míru podle přání spotřebitele.

 5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 6.5. Kupující je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště nebo v Zásilkovně, pokud ho dodavatel nezastihne na jeho adrese. V případě, že se zboží vrátí zpět prodávajícímu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

 6.6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, jedná se o nákup datové, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu.

 6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  

 1. POŠTOVNÉ (CENA DOPRAVY):

  7.1. V ceně poštovného je zahrnuto i balné. Jeho výše se odvíjí od aktuálního ceníku České pošty a prodejce má právo v souvislosti se změnami cen dopravce kdykoliv aktualizovat cenu dopravy za zboží v e-shopu.

 7.2. Zboží je zasíláno prostřednictvím:

České pošty po celém území ČR jako:

doporučený dopis (85,- Kč)

doporučený balíček „S“ (95,- Kč)

doporučený balíček „M“ (120,- Kč)

doporučený balíček „L“ (130,- Kč)

Balíkovnou (85,- Kč)

nebo Zásilkovnou (85,- Kč)

Do SR je zboží zasíláno Zásilkovnou (4€)

Veškeré zboží typu on-line kurzů, členství v klubu nebo pdf návodů a videokurzů (elektronické zaslání) je doručováno ZDARMA.

  

 1. DODACÍ LHŮTA

 8.1. Prodejce je povinen předat zboží, které je skladem, bylo kupujícím uhrazeno a příslušná platba připsána na účet, zvolenému přepravci nejpozději do 5dnů. V případě, že zboží není skladem a bude v nejbližší době naskladněno, je prodávající povinen kupujícího neprodleně o takovém stavu informovat, nejpozději však do 48h. Nebo má prodávající právo nepřijmout objednávku od kupujícího  ­­v případě, že opětovné naskladnění zboží není možné, a je povinen o takovém stavu kupujícího opět neprodleně informovat, nejpozději však do 48h.

  

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 9.1. Podle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví v době dvou let od převzetí.

 9.2. Podle § 2167 se ustanovení § 2165 nepoužije

- pokud vadu sám způsobil

- vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání

 9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem

je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

9.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením

je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

9.5. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle 9.4. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

9.6. Bod 9.4. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 9.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví v době dvou let od převzetí.

 9.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 9.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 9.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  

 1. REKLAMACE

 10.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že je zboží při převzetí bez vad. Případné vady je kupující oprávněn neprodleně hlásit prodávajícímu v zákonné lhůtě 24 měsíců zboží reklamovat, pokud není uvedeno jinak.

 10.2. Oprávněná reklamace bude vyřízena prodávajícím neprodleně, individuálně po vzájemné elektronické nebo písemné dohodě a v souladu se zákony a platnými právními předpisy.

 10.3. Reklamace zboží, včetně odstranění vad, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace a následném převzetí zboží zpátky prodávajícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

 10.4. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to až do doby, než budou dané podklady dodány.

 10.5. Prodávající nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

 10.6. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady:

- vzniklé běžným používáním v souladu s návodem k používání zboží či výrobku
- vzniklé nesprávným používáním a údržbou výrobku
- nesprávným skladováním a manipulováním

 10.7. Postup kupujícího při reklamaci:

- informovat prodejce o reklamaci nejlépe e-mailem, či písemně
- zboží zaslat jako doporučený dopis - balík (ne dobírkou!) na adresu sídla
- do zásilky je nutno uvést důvod reklamace a adresu odesilatele = kupujícího
- ke zboží doporučujeme přiložit doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem e-shopu.

  

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1

 11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e.kubinovaMT@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 11.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (Česká pošta, Zásilkovna) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

 12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

KONTAKT

 adresa: Mgr. Eva Kubínová, Stará 15/2, Moravská Třebová, PSČ 571 01

 e-mail: e.kubinovaMT@seznam.cz

Korespondence je vyřizována obvykle do 48 hodin, v pracovní dny. Pokud neobdržíte odpověď, je pravděpodobné, že Vaše zpráva nebyla doručena. I to se bohužel stává. Neváhejte napsat opakovaně a předem se omlouváme za komplikace.

 telefon: +420 604315831 

 Formulář pro odstoupení od smlouvy

V Moravské Třebové dne 6. ledna 2023